Klasifikace glaukomu

A. Primární glaukomy

I. GLAUKOM S OTEVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM - GLAUCOMA CHRONICUM SIMPLEX

II. GLAUKOM S UZAVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM - GLAUCOMA ANGULARE

 • intermitens (subacutum)
 • acutum
 • chronicum

III. SMÍŠENÁ FORMA GLAUKOMU

B. Sekundární glaukomy

I. S UZAVŘENÝM ÚHLEM

 • miotiky indukovaný, inverzní
 • pozánětlivé synechie - iris bombata
 • změna polohy čočky
 • intumescentní katarakta
 • pseudofakie
 • neovaskulární glaukom
 • iridokorneální endoteliální syndromy
 • tumory, cysty
 • stavy po úrazech, poleptáních

II. S OTEVŘENÝM ÚHLEM

 • steroidní glaukom
 • pseudoexfoliativní glaukom
 • pigmentový glaukom
 • po alfachymotripsinu
 • neovaskulární, hemorhagický glaukom
 • fakolytický glaukom
 • pooperační
 • epitheliální invaze
 • Fuchsova endoth. dystrofie
 • retinopathia pigmentosa
 • heterochromická iridocyclitis
 • glaukomatocyklitická krize - Possner-Schlossman
 • Cleft syndrom po traumatu
 • hyphaema
 • myopia gravis degenerativa
 • sferofakie
 • pulsující exofthalmus
 • esenciální atrofie duhovky
 • herpetické keratitidy

C. Kongenitální glaukomy

I. INFANTILNÍ, KONGENITÁLNÍ GLAUKOM - HYDROPHTALMUS

II. Spojený s kongenitálními anomáliemi

V současné době klademe důraz na co nejčasnější diagnostiku glaukomového postižení s následným optimálním terapeutickým postupem - jedině tak lze předejít postupnému poklesu zrakových funkcí.

S výjimkou chirurgické léčby lze v našich podmínkách přesunout celou problematiku včasné diagnózy a léčby medikamentózní i laserové do ambulantních provozů, tak jak je tomu ve vyspělých zemích světa. Vyžaduje to však dokonalé přístrojové vybavení a vysoké odborné kvality a zkušenosti oftamologa-glaukomatologa, na kterém leží v takovém případě daleko větší míra odpovědnosti.

Zcela typickým způsobem na sebe upozorní akutní glaukomový záchvat - glaucoma angulare acutum, který, pokud je rozpoznán, správně diagnostikován a okamžitěřešen laserovou iridotomií, může být pouze jediným v projevu takovéhoto typu glaukomu. Akutní glaukomový záchvat patří ke stavům vyžadujícím neodkladnou lékařskou pomoc, proto musí být pacient při podezření na záchvat akutního glaukomu okamžitě odeslán k oftalmologovi.

Pro zvládnutí akutního glaukomového záchvatu se používají miotika (parasympatomimetika - 1 %, 2 % Pilokarpin gtt.), betablokátory, acetazolamid (Diluran, Glaukol, Oratrol), osmoticky působící léky (Manitol, Glycerol), případně lytické směsi, analgetika. Kontraindikována jsou sympatomimetika.

Nejobtížnějším typem glaukomu pro stanovení diagnózy je primární glaukom s otevřeným komorovým úhlem. Tento typ glaukomu představuje 2/3 z celkového výskytu glakomů. Čím dříve je tento typ glaukomu - glaucoma chronicum simplex diagnostikován a čím menší či žádné funkční změny jsou přítomny, tím větší je pravděpodobnost kompenzace nitroočního tlaku monoterapií.

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu